Wat is een O&O fonds?

Een O&O fonds is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft. Het zijn private organisaties. 

Het O&O fonds draagt eraan bij dat bedrijven nu en in de toekomst geen problemen ondervinden bij het zoeken naar geschikt personeel en dat werknemers zich prettig voelen in hun werk doordat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak. Dit gebeurt ondermeer door opleiden te stimuleren met behulp van financiële bijdragen uit subsidieregelingen waaraan het fonds uitvoering geeft.

De meerderheid van de fondsen wordt bekostigd door een heffing op de loonsom die vastgelegd is in de CAO. In de levensmiddelenindustrie is er sprake van ruim100 CAO's. In deze CAO's is geen afspraak vastgelegd over een afdracht aan een O&O fonds. De SOL wordt dan ook niet bekostigd vanuit een loonsomheffing. 

Nederland telt ongeveer honderd opleidingsfondsen die ieder een deel van het bedrijfsleven bestrijken.