Wat is de SOL?

De SOL is een representatief samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstak.

De SOL is door de Nederlandse Overheid en de Europese Commissie als Opleidings & Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) erkend. Hierdoor kan de SOL voor de bedrijfstak of afzonderlijke branches of bedrijven subsidieaanvragen indienen en optreden als publiekrechtelijke cofinancier in het kader van subsidieregelingen welke gericht zijn op beroepsonderwijs, scholing en arbeidsmarkt.

De SOL kent geen winstdoelstelling. De SOL werkt in principe not for profit. Eventuele meeropbrengsten worden door de SOL ingezet ten gunste van de levensmiddelenindustrie. 

De belangrijkste bronnen waaruit de SOL haar inkomsten verwerft zijn: