Bestuur en statuten

In het bestuur van de SOL participeren:

Werkgeversorganisaties

Werknemersorganisaties

 

Statuten van de SOL

De statutaire naam van de SOL is:
STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE.

STATUTAIRE DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel ten behoeve van de Nederlandse levensmiddelenindustrie:

 1. het versterken van het kwalificatie- en competentieniveau van huidige en toekomstige werknemers in en ten behoeve van de levensmiddelenindustrie, door:
  1. het bevorderen van de mogelijkheden voor opleiding, scholing en training en de deelname daaraan;
  2. het bevorderen van en bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van methoden en middelen ten behoeve van opleiding, scholing en training;
  3. het bevorderen van permanent leren en de daarvoor benodigde omstandigheden;
  4. het bevorderen van de werking van de arbeidsmarkt;
  5. het bevorderen van samenwerking tussen relevante actoren ten behoeve van a, b, c en d.
 2. het mede-financieren en/of -subsidiëren van onder lid 1. vallende activiteiten en projecten;
 3. het optreden als representatief samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties van de bedrijfstak ten behoeve van het benutten van stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie, welke gericht zijn op lid 1.
 4. het verlenen van betaalde diensten op basis van integrale kostprijsberekening in het kader van lid 1, 2, en 3;
 5. De stichting stelt zich mede ten doel het innen en beheren van gelden ter financiering van vorengenoemde doeleinden.

Het bestuur van de stichting is paritair samengesteld en bestaat uit minimaal 6 leden, te weten 4 werkgeversleden en 2 werknemersleden van organisaties binnen de Voedings- en Genotmiddelenindustrie. De stemverhouding blijft te allen tijde 50/50. In de praktijk vindt besluitvorming plaats op basis van consensus. De bestuursleden zijn werkzaam bij levensmiddelenbedrijven, branche- of vakorganisaties worden benoemd op voordracht van de werkgevers- of werknemersorganisaties die zij vertegenwoordigen.