Project Zij-instroom Zuivelindustrie

 

Opdrachtgever(s) Productschap Zuivel
Tijdspad 2011-2013

 

Alarmerende ontwikkelingen in de zuivel

In 2011 is in het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie bij zuivelbedrijven in Nederland het personeelsbestand geïnventariseerd, toegespitst op de operationele functies. Dit onderzoek leverde een totaalbeeld voor de Nederlandse zuivelindustrie op en schetste bovendien de ontwikkeling voor periode tot 2020. De resultaten waren alarmerend!

Het personeelsbestand in de zuivelindustrie blijkt gemiddeld relatief oud en de verwachte uitstroom door pensionering tot 2020 bedraagt daardoor niet minder dan 20%. Uitgaande van een reguliere uitstroom van 3% op jaarbasis werd bovendien vastgesteld dat in de periode tussen 2011 tot 2020 ruim de helft van het personeelsbestand verdwijnt. In specifieke functiecategorieën zijn de verwachte tekorten tussen de 30% en 40% (o.a. technisch personeel, verpakkingsoperators en logistiek medewerkers).

Zij-instroom
Dit betekent dat naast het aantrekken van jonge schoolverlaters het voor de bedrijven ook absoluut noodzakelijk wordt om te kijken naar zij-instroom als aanvullende bron van nieuwe werknemers. In het programma is daarom ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het realiseren van zij-instroom middels het project “Zij-instroom”. Door de economische situatie en de ruime arbeidsmarkt bleek het starten van een daadwerkelijke pilot om tot zij-instroom te komen in 2012 uiteindelijk niet haalbaar. De opgedane kennis en ervaring om tot een pilot te komen heeft wel geleid tot een handreiking waaruit bedrijven kunnen putten wanneer de verwachte krapte op de arbeidsmarkt daar is. Klik hier voor deze handreiking. 


Naast de hierboven beschreven pilot zijn er twee pilots gestart om te komen tot hoogwaardige arbeidsrelaties. Dit zijn een programma rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en experimenten met arbeidstijdenmanagement en het zelf invloed uit kunnen oefenen op het werkrooster door de medewerker. Meer hierover leest u in dit artikel en op www.zuivelwerkt.nl.


Wilt u in uw branche ook aan de slag met bovenstaande thema’s? Neem dan contact op met de Sol.