Inclusiever ondernemen in de zuivelsector

Op 9 maart vond bij Vreugdenhil in Nijkerk de slotbijéénkomst plaats van het ‘sectoraal Wajong project’, waaraan het afgelopen jaar een groep van 11 bedrijven uit de zuivelsector heeft deelgenomen. Het was een goede bijeenkomst, waar uitvoerder Locus bij monde van Raymond Sweers de resultaten van het project presenteerde (zie presentatie) en met de aanwezigen een goed inhoudelijk gesprek plaatsvond over de ervaringen en problematiek rond de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook presenteerde José Engelen de resultaten van haar onderzoek naar veranderbereidheid i.r.t. inclusiever ondernemen, dat zij onder leidinggevenden in de zuivelindustrie heeft uitgevoerd.

Eén van de conclusies van het project is dat in de zuivelsector veel potentie zit om iets voor de doelgroep te kunnen betekenen. Dit vraagt wel een bepaalde manier van ‘omdenken’: anders kijken naar bestaand werk. Vaak blijkt dan hetzelfde werk met meer mensen tegen gelijkblijvende of lagere kosten te kunnen worden uitgevoerd, wat dus een gezonde business case kan opleveren. Het feit dat dit tegen de heersende norm van het ‘lean’ denken ingaat, is daarbij wel een uitdaging. Tegelijkertijd is vastgesteld dat binnen de muren van veel zuivelbedrijven van oudsher ook al ruimte is voor mensen uit de doelgroep en dat de aandacht voor nieuwe instroom dus kan gaan schuren met de plaatsings- en ontwikkelingsproblematiek rond bestaande werknemers.

Naast enkele concrete plaatsingen in bedrijven en een aantal op de doelgroep gerichte vacatures heeft het project kennis en ervaringen rond inclusief ondernemen opgeleverd, die zijn opgetekend in het Handboek Inclusiever Ondernemen in de Zuivelsector . Ook is een verkort document met Good Practices, Do’s and Donts beschikbaar. Deze documentatie, inclusief een toelichting op dit project, is te vinden op de website van ZuivelNL.

In aanvulling op het afgeronde project investeert ZuivelNL momenteel in samenwerking met Locus nog in de uitvoering van een aantal afrondende activiteiten, wat zal bijdragen aan het rendement van dit gehele traject. Daarnaast zal ZuivelNL het thema van inclusief ondernemen op de agenda houden en binnen de context van de Themagroep Arbeid bespreken hoe verder met dit onderwerp om te gaan. De zuivelsector is op weg inclusiever te worden maar heeft ook zeker nog werk te doen.