Scroll Top

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Aantal partners

100

Subsidiebedrag

€ 14.000.000

Onderwerp

DI

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Meer scholing en duurzaam inzetbare medewerkers. Met deze ambities lanceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2014 het Sectorplan Levensmiddelenindustrie. In twee jaar hebben bedrijven, overheden en vakbonden alles op alles gezet om in de crisisjaren nieuwe medewerkers aan het werk te krijgen en om bestaande medewerkers voor de levensmiddelenindustrie te behouden. Hierbij staat het bieden van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid centraal. Op korte termijn is dit gericht op de huidige crisis, op de langere termijn op een meer structurele aanpak van de arbeidsmarkt tegen de achtergrond van de verouderende (beroeps-)bevolking. Ruim 100 bedrijven hebben hierin geparticipeerd. Zij hebben in 2017 ruim € 14.000.000 subsidie ontvangen als bijdrage in de kosten van het opleiden van medewerkers en het bevorderen van hun duurzame inzetbaarheid. SOL heeft dit project begeleidt.

De maatregelen uit het sectorplan en aantal medewerkers dat hier gebruik van heeft gemaakt:

Maatregelen Aantal medewerkers
1. Arbeidsmobiliteit
Bewustwordingssessies voor werkgevers en werknemers 419
Oprichten van transfercentrum/mobiliteitsnetwerk 1
2. Scholing
Algemene scholing 9.856
Scholing BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) 1.841
3. Instroom
Instroom ouderen en wajongeren 18
4. Gezondheid
Gezondheidscheck 3.823
Vitaliteitsprogramma 884
Arbeidstijdenmanagement 120
Veiligheidsbewustzijn op werkplek 171
Totaal aantal medewerkers 17.132